Közérdekű adatok

A Szekszárdi Ipari Park Kft. az egyedi és különös közzétételi lista a 2009. évi CXXII. Tv., és a 3/2020. önkormányzati rendelet alapján a vonatkozó közérdekű adatokat az alábbiakban teszi közzé:

Egyedi és különös közzétételi lista a 2009. évi CXXII. Tv. 2.§ (1) – (2) – (3) – (4) bekezdése, és a 3/2020. önkormányzati rendelet alapján

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, egymillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések következő adatai: a) Partner neve b) Partner adószáma c) Szerződés-kategória (beszerzésköteles/nem beszerzésköteles/közbeszerzés-köteles) d) Szerződés megnevezése/típusa (pl. megbízási, vállalkozási, ingatlan-adásvételi, ingó-adásvételi, bérleti stb.) e) Szerződés tárgya f) Tárgykör (pl. építés, tervezés, bérlet, szolgáltatás megrendelése, árubeszerzés stb.) g) Szerződés státusza (alapszerződés, szerződésmódosítás, szerződést megszüntető okirat) h) Szerződéskötés időpontja i) Szerződés kezdő időpontja j) Szerződés záró időpontja (határozatlan idejű szerződésnél ennek feltüntetése) k) Szerződés értéke l) Megjegyzés , valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egyköltségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyúszerződések értékét egybe kell számítani.

Az előző pontban meghatározott szerződések és azok mellékletei szövege oldalhű másolatban
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdésében meghatározott adatokat tartalmazó URL-cím. (a Közbeszerzési Adatbázis linkje)
A Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető
Beszerzési, közbeszerzési eljárások alábbi dokumentumai: felhívás, ajánlatok, eredmény megállapítása
A Társaságra nézve nem releváns / nem értelmezhető
A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján közzéteszi a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók

a) nevét,

b) tisztségét vagy munkakörét,

c) munkaviszonyban álló személy esetében

ca) a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatásokat, ezen belül külön feltüntetve alapbérét, egyéb időbérét, teljesítménybérét, valamint az időbért megalapozó időtartamot, illetve a teljesítménybért megalapozó teljesítménykövetelményeket,

cb) az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartamát,

cc) az Mt. 228. § alapján kikötött időtartamot és a kötelezettség vállalásának ellenértékét,

d) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti jogviszony, valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén

da) a megbízási díjat,

db) a megbízási díjon felüli egyéb járandóságokat,

dc) a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokat.