kedd, 20 október 2020

Ipari gazdasági területre vonatkozó szabályozások

 

(1) Az ipari terület olyan gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál, amelyek más beépítésre szánt területen nem helyezhetők el.


(2) A területen az OTÉK 20.§ (4) és (5) bekezdésében megnevezett építmények helyezhetők    el, az alábbi kötöttségekkel:


a.)A területen csak olyan létesítményeket szabad elhelyezni, melyek a védőtávolságokon kívül elhelyezkedő lakó- és intézményterületek felé az üzemek együttes terhelő hatását nem növelik a megengedett mérték fölé.
b.)Az ipari területen élelmiszer gyártása, csomagolása, valamint tűz- és robbanásveszélyes  tevékenység csak a környezetre kiterjedő, a terhelések környezeti kölcsönhatás vizsgálata szerint folytatható, illetve engedélyezhető.


(3) A területen betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat az alábbiak tartalmazzák:

 

Gip-1 jelű építési övezet                                               OTÉK               HÉSZ    
A kialakítható legkisebb telekterület méret                    K – 3000                m²
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete                  50                    m 
A beépítési mód                                                        szabadonálló           
A megengedett legnagyobb építménymagasság                 12,0*                 m
A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke                50                   50%
A zöldfelület legkisebb mértéke                                          25                   25%

 

*a legnagyobb építménymagasság értékét indokolt esetben meghaladhatja a technológiai szempontból szükséges építmények (kémény, stb.)  magassága. Az indokoltségot az építési hatóság bírálja el.

Gip jelű építési övezetben az építési telkekre megengedett legnagyobb szintterületi mutató 1,5.

 

(4) Építészeti – városképi követelmények:


a.)  A fővonalak menti területekre városképi szempontból is igényesen kialakított (megtervezett)  létesítmények építhetők.
b.) Az épületet, vagy épületeket telken belül úgy kell elhelyezni, hogy azok a 6-os számú főút, a forgalmi, illetve a határoló utak felé ne alárendelt homlokzattal jelenjenek meg.
c.) A területen bódé, faház csak ideiglenesen, felvonulási épületként (az építkezés időtartamára) telepíthető.
d.) Az utca felöli telekhatárokon csak minimum 30 cm magasságú tömör (beton, kő vagy tégla) lábazatos, 1,5-2,2 m közötti magasságú kerítés létesíthető.
e.) A telkek előkertjében, valamint az egyéb telekhatárok mentén minimum egy sor fa telepítése számára területet kell biztosítani.


(5) A lakóterületeken, vagy közvetlen szomszédságukban a környezetvédelmi követelményeket kielégítő, zavaró hatást nem keltő üzemek, üzemrészek helyükön maradhatnak.


(6) A megengedettnél nagyobb mértékben környezetszennyező üzemek bővítéséhez építésügyi hatósági engedély csak abban az esetben adható, ha a fejlesztés kifejezetten a környezetszennyező hatás csökkentésére, vagy a munka- és környezetegészségügy, illetve az infrastruktúra színvonalának javítását célozza. Az üzemek akkor is bővíthetők, ha a bővítés a környezetet bizonyítottan javítja.


(7) A meglévő nagyüzemek kisebb mértékű üzemekké történő osztása esetén legalább telekalakítási terv készítendő.


(8) A szabályozási terven – az iparterületen belül jelölt véderdő sávokat (beültetési kötelezettség) az üzem köteles létesíteni az előírt szélességben. A telephelyek határai mentén – a telephely területén legalább 1 fasort nagy lombkoronát növesztő koros fa telepítésével kell létesíteni.


(9) A személygépkocsi parkolást telken belül kell megoldani. A főbejárat közelében vendégparkolókat kell kialakítani. A parkolókat fásítani kell.


(10) A telek oldalhatárán álló, vagy attól 3 m-en belül álló épület határfalán létesíthető nyílásokra vonatkozóan az OTÉK 37.§ (4) pontja előírásait kell alkalmazni. Meglévő, fenti körülményeknek nem megfelelő épületnél – amennyiben telekhatár korrekcióval az oldalkert nem növelhető – a tűzrendészeti szakhatóság állásfoglalását kell kérni.