Építési előírások

Ipari gazdasági területre vonatkozó szabályzások

Építési irányelvek

(1) Az ipari terület olyan gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál, amelyek más beépítésre szánt területen nem helyezhetők el.

(2) A területen az OTÉK 20.§ (4) és (5) bekezdésében megnevezett építmények helyezhetők    el, az alábbi kötöttségekkel:

a.)A területen csak olyan létesítményeket szabad elhelyezni, melyek a védőtávolságokon kívül elhelyezkedő lakó- és intézményterületek felé az üzemek együttes terhelő hatását nem növelik a megengedett mérték fölé.
b.)Az ipari területen élelmiszer gyártása, csomagolása, valamint tűz- és robbanásveszélyes  tevékenység csak a környezetre kiterjedő, a terhelések környezeti kölcsönhatás vizsgálata szerint folytatható, illetve engedélyezhető.

(3) A területen betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat az alábbiak tartalmazzák:

 Gip-1 jelű építési övezet  OTÉK   HÉSZ  
 A kialakítható legkisebb telekterület méret  K–3000  m²
 A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete  50  m
 A beépítési mód  szabadonálló
 A megengedett legnagyobb építménymagasság  12,0*  m
 A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke  50  50%
 A zöldfelület legkisebb mértéke  25  25%
kisebb megjelenítőkön balra húzható a táblázat.

*a legnagyobb építménymagasság értékét indokolt esetben meghaladhatja a technológiai szempontból szükséges építmények (kémény, stb.)  magassága. Az indokoltségot az építési hatóság bírálja el.

Gip jelű építési övezetben az építési telkekre megengedett legnagyobb szintterületi mutató 1,5.

(4) Építészeti – városképi követelmények:

a.)  A fővonalak menti területekre városképi szempontból is igényesen kialakított (megtervezett)  létesítmények építhetők.
b.) Az épületet, vagy épületeket telken belül úgy kell elhelyezni, hogy azok a 6-os számú főút, a forgalmi, illetve a határoló utak felé ne alárendelt homlokzattal jelenjenek meg.
c.) A területen bódé, faház csak ideiglenesen, felvonulási épületként (az építkezés időtartamára) telepíthető.
d.) Az utca felöli telekhatárokon csak minimum 30 cm magasságú tömör (beton, kő vagy tégla) lábazatos, 1,5-2,2 m közötti magasságú kerítés létesíthető.
e.) A telkek előkertjében, valamint az egyéb telekhatárok mentén minimum egy sor fa telepítése számára területet kell biztosítani.

(5) A lakóterületeken, vagy közvetlen szomszédságukban a környezetvédelmi követelményeket kielégítő, zavaró hatást nem keltő üzemek, üzemrészek helyükön maradhatnak.

(6) A megengedettnél nagyobb mértékben környezetszennyező üzemek bővítéséhez építésügyi hatósági engedély csak abban az esetben adható, ha a fejlesztés kifejezetten a környezetszennyező hatás csökkentésére, vagy a munka- és környezetegészségügy, illetve az infrastruktúra színvonalának javítását célozza. Az üzemek akkor is bővíthetők, ha a bővítés a környezetet bizonyítottan javítja.

(7) A meglévő nagyüzemek kisebb mértékű üzemekké történő osztása esetén legalább telekalakítási terv készítendő.

(8) A szabályozási terven – az iparterületen belül jelölt véderdő sávokat (beültetési kötelezettség) az üzem köteles létesíteni az előírt szélességben. A telephelyek határai mentén – a telephely területén legalább 1 fasort nagy lombkoronát növesztő koros fa telepítésével kell létesíteni.

(9) A személygépkocsi parkolást telken belül kell megoldani. A főbejárat közelében vendégparkolókat kell kialakítani. A parkolókat fásítani kell.

(10) A telek oldalhatárán álló, vagy attól 3 m-en belül álló épület határfalán létesíthető nyílásokra vonatkozóan az OTÉK 37.§ (4) pontja előírásait kell alkalmazni. Meglévő, fenti körülményeknek nem megfelelő épületnél – amennyiben telekhatár korrekcióval az oldalkert nem növelhető – a tűzrendészeti szakhatóság állásfoglalását kell kérni.

Kiosztási térkép

A park telekosztása

3639/7
3646/12 – /14 – /16 – /17 – /19 – /20 – /22 – /24 – /26 – /28

Cím: 7100 Szekszárd, Damjanich u. 33-35
Telefon: +36 74 528 380, +36 20 520 3911
Tevékenységi kör: fémipari termékek gyártása
Honlap: www.jakokoch.com

3639/11 – /15

Cím: 7100 Szekszárd, Damjanich u. 31/b
Telefon: +36 74 511 412, +36 74 511 413, +36 74 414 630
Fax: +36 74 511 412
E-mail: fesf@tolna.net
Tevékenységi kör: építőanyag, faanyag, szigetelőanyag kereskedés

3639/12 – /16

Cím: 7100 Szekszárd, Damjanich u. 33
Telefon: +36 74 417 962, +36 30 530 3737
E-mail: meszibt@axelero.hu
Tevékenységi kör: borászat

6008/7

Cím: 7100 Szekszárd Bogyiszlói u. 8.
Telefon: +36 74 555 281
Fax: +36 74 311 846
Email: szekszard@austrotherm.hu
Tevékenységi kör: hőszigetelőanyag gyártása
Honlap: www.austrotherm.hu

6008/16

Cégnév: ALISCA TERRA Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.
Levelezési cím: 7100 Szekszárd, Epreskert utca 9.
Telefon: +36 74 528 850
Fax: +36 74 528 851
E-mail: info@aliscaterra.hu
Honlap: www.aliscaterra.hu

Nyitvatartás:
Hétfő: Zárva
Kedd: 10:00 – 17:00
Szerda: 8:00 – 14:00
Csütörtök: 8:00 – 14:00
Péntek: 10:00 – 17:00
Szombat: 8:00 – 12:00
Vasárnap: Zárva

6008/18
Cím: 7100 Szekszárd, Wopfing utca
Honlap: www.palatrans.hu

6008/23
Cím: 1103 Budapest,Noszlopy u. 2.
Telefon: +36 1 262 600
Fax: +36 1 261 6336
E-Mail: murexin@murexin.hu
Tevékenységi kör: építőipari alapanyag előállítás
Honlap: www.murexin.hu

6008/27 – /28

Honlap: www.szegart.hu

6008/1
6008/9
6008/45
6008/46
6008/47

Terület nagysága: 2304 m²
Érdeklődni lehet az bartal@vagyonkezelokft.hu e-mail címen vagy a +36 74 510 422 telefonszámon.
6008/19
6008/48

 Gip-1 jelű építési övezet  OTÉK   HÉSZ  
 A kialakítható legkisebb telekterület méret  K–3000  m²
 A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete  50  m
 A beépítési mód  szabadonálló
 A megengedett legnagyobb építménymagasság  12,0*  m
 A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke  50  50%
 A zöldfelület legkisebb mértéke  25  25%
kisebb megjelenítőkön balra húzható a táblázat.

6008/13
6008/14
6008/15
6008/19

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
(7100 Szekszárd, Béla király tér 8.)
nyilvános pályázat keretében értékesítésre meghirdeti a szekszárdi 6008/13 hrsz-ú, 5.550 m2 alapterületű, a 6008/14 hrsz-ú, 5.001 m2 alapterületű, a 6008/15 hrsz-ú, 10.016 m2 alapterületű, továbbá a 6008/19 hrsz-ú, 7.361 m2 alapterületű, kivett építési terület megnevezésű, Ipari Parkban található közművesített önkormányzati tulajdonú ingatlanokat. A részletes pályázati felhívás, valamint az ingatlanok rövid bemutatását tartalmazó dokumentáció letölthető a www.szekszard.hu internetes oldalról.
A pályázattal kapcsolatosan felmerülő kérdésekre felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Városigazgatási és Rendészeti Osztálya 74/504-159, illetve a Szekszárdi Ipari Park Kft. 74/510-422 ad telefonon.
Továbbá személyes érdeklődés esetén ügyfélfogadási időben Varga András osztályvezető (Polgármesteri Hivatal 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. II. em. 201. iroda;),
valamint Ladányi Roland ügyvezetőigazgató-helyettes (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.) kereshető.

7:30 - 15:30

Hétfőtől – Péntekig
Telefonszám